VARAUS JA PERUUTUSEHDOT

PÄTEVYYSVAATIMUKSET
Vähintään yhdellä miehistön jäsenellä tulee olla riittävä veneen , moottorin , navigoinnin sekä meriteiden sääntöjen tuntemus voidakseenohjata ja hoitaa vuokrattua venettä.

VENEEN KÄYTTÖ

1. Venettä saa ainoastaan käyttää vuokranottaja tai hänen vastuullaan . Vuokranottaja on vastuussa veneestä koko vuokrauskauden.

2. Vuokranottaja ei saa käyttää venettä kilpailussa ilman eri sopimusta.

3. Vuokranottaja ei saa käyttää venettä hinaukseen( ei koske apuvenettä tai hätätilannetta) tai tavarankuljetukseen eikä henkilöiden kuljetukseenmaksua vastaan.

4. Venettä ei saa käyttää Suomen aluevesien ulkopuolella ilman vuokranantajan erikoislupaa. VUOKRANOTTAJAN VASTUU1. Vuokranottaja velvoitetaan käsittelemään venettä ja siihen kuuluvaa varustusta toisen omaisuutta kohtaan osoitettavalla huolellisuudella.
Vene on vuokrausajan päätyttyä palautettava vuokranantajalle puhtaana ja siinä kunnossa kuin se oli vuokrausajan alkaessa. Siivousmaksu 80 € peritään takuutalletuksen yhteydessä ja palautetaan veneen tarkistuksen yhteydessä asiakkaalle.
Vuokranottajan on korvattava vuokranantajalle menetykset ja vahingot , jotka tämätai se henkilö , josta hän on vastuussa yllä olevan kohdan mukaisesti , on aiheuttanut.
ELÄIMET; Veneeseen ei saa tuoda eläimiä ilman eri sopimusta.

LISÄMAKSU KOTIELÄIMISTÄ 80 EUR SIIVOUSMAKSU.

TUPAKOINTI
Veneen sisätiloissa on tupakointi EHDOTTOMASTI KIELETTY

MAKSUT

1. Maksuehdot löytyvät vuokrasopimuksen etusivulta.

2. Vuokranottajan on maksettava takuutalletus , joka kattaa venevakuutuksen omavastuuosuuden.
Takuutalletus maksetaan venettä luovuttavalle henkilölle venettä vastaanottaessa.
Takuutalletus maksetaan takaisin venettä palautettaessa
lyhentämättömänä ,ellei sitä jouduta käyttämään vuokranottajan velvollisuuksien peittämiseksi tämän sopimuksen mukaisesti. Mikäli korvaussumman suuruus on epäselvä , on mahdollinen ylijäämä maksettava takaisin heti , kun se on määritelty.

VENEEN NOUTO JA PALAUTUS

1. Sekä vuokranottaja , että vuokranantaja tarkistavat veneen ja sen varustuksen yhdessä vuokrausajan alkaessa ja päättyessä.

2. Vuokranantajan on luovutettava vene vuokranottajalle sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Mikäli vuokranantaja ei ole normaalien sääolosuhteiden vallitessa pystynyt luovuttamaan venettä 8 tunnin kuluessa sovitusta ajankohdasta , on vuokranottaja oikeutettu saamaanhyvitystä menetetystä vuokra-ajasta.
Mikäli veneen luovutus myöhästyy enemmän kuin 24 tuntia on vuokranottajalla oikeus purkaa vuokrasopimus. Tällöin vuokranottajalle palautetaan kaikki maksut. Tätä kohtaa soveltaessa on otettava huomioon sää-yms. force majeure seikat.

3. Vuokranantaja ei ole velvollinen muihin hyvityksiin.

4. Vene on palautettava sovittuun paikkaan vuokranantajan hallintaan vuokrausajan päättyessä. Vastuu siirtyy vuokranantajalle palautushetkellä.

5. Mikäli vene palautetaan sovittuun paikkaan ennen vuokrausajan päättymistä , vastuu veneestä siirtyy vuokranantajalle vasta tämän saatua sen hallintaansa. Tällöin vuokranottajalla ei ole oikeutta hyvitykseen.

6. Jos vene palautetaan sovittuun paikkaan sovittua myöhemmin enintään 3 tuntia myöhässä, on vuokranottajan suoritettava korvauksena 30%kyseisen veneen vrk:n vuokrasta. Jos vene palautetaan enemmän kuin 3 tuntia sovittua myöhemmin , vuokranottajan on suoritettava 1 vrk:n vuokra. Mikäli vene palautetaan yli 24 tuntia myöhästyneenä , on vuokranottajan korvattava kaikki ne kustannukset , jotka myöhästymisestä aiheutuvat , esim. seuraavan vuokrauksen peruuntuminen. Mikäli vene jätetään toiseen paikkaan sopimuksesta poiketen , on vuokranantajan mahdollisimman pian saatava vene hallintaansa. Vuokranottaja on velvoitettu korvaamaan vuokranantajalle veneen siirtämisestä sovittuun palautuspaikkaan aiheutuneet kustannukset.

VAKUUTUS
Sekä vene että varustus on vakuutettu omistajan toimesta. Vuokranottajan on mahdollisimman pian ilmoitettava vuokranantajalle sattuneesta menetyksestä tai vahingosta sekä ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi.
Venevakuutus ei korvaa vuokranottajanhenkilökohtaista omaisuutta.

VIKA JA KORJAUS
Vuokranottajalla on velvollisuus vuokrausaikana huolehtia veneen täydestä toimintakunnosta. Mahdollisen haaverin tai muun välitöntä korjaustavaativan tapahtuman sattuessa on vuokranottaja velvollinen ilmoittamaan siitä vuokranantajalle.

Mikäli vuokranottaja aiheuttaa veneelle vahingon ,jonka vuoksi venettä ei voida käyttää sovitun vuokrausajan loppuun , on vuokranantajalla oikeus pitää jäljellä olevan vuokrausajan vuokra. Mikäli vene vuokranottajasta riippumattomista syistä vuokrausaikana on toimintakelvoton yli 8 tunnin ajan , on vuokranottajalla oikeus saada korvausta menetetystä ajasta. Mikäli vene vaatii korjausta vuokranottajasta riippumattomista syistä , on vuokranottajalla oikeus saada korvausta suorittamista korjauksista. Mikäli kuitenkin arvioidut korjauskulut ylittävät 100 € , on vuokranottajan otettava yhteys vuokranantajaan ennen korjaustöiden aloittamista.

PURKAMISOIKEUS
1.Vuokrasopimus on purettava kirjallisesti. Jos vuokranottaja purkaa tämän sopimuksen 180 vrk:tta ennen vuokrauksen alkua , peritään
120 € peruutusmaksuna. Jos vuokranottaja purkaa tämän sopimuksen edellä mainittua myöhemmin , mutta 90 vrk:tta ennen vuokrausajan alkamista ,on 25% kokonaisvuokrasta menetetty. Jos vuokranottaja purkaa tämän sopimuksen myöhemmin , mutta 30 vrk:tta ennen vuokrausajan alkua ,on vuokranantajalla oikeus saada puolet koko vuokrasta. Jos purkaminen tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk:tta ennen vuokrausajan alkua , on vuokranantajalla oikeus saada koko vuokraussumma.

2.Jos vuokranottaja haluaa purkaa sopimuksen sen solmimisen jälkeen äkillisen sairaustapauksen johdosta , joka kohdistuu vuokranottajaan itseensä tai hänen puolisoonsa tai lapsiinsa pätee seuraava; Vuokranottaja itse on tässä tapauksessa velvollinen huolehtimaan vakuutuksesta , joka korvaa hänelle venevuokrauksen kustannukset.

3.Jos vuokranantaja saa uudelleen vuokrattua veneen peruutetulle ajankohdalle. Peruutuksesta aiheutuneet vuokrauskulut palautetaan peruuttaneelle asiakkaalle vähennettynä 120 € peruutuskulut sekä mahdollinen erotus peruutetun kokonaisvuokran ja uuden kokonaisvuokran väliltä.
4.Jos vuokranantajalla on pätevä syy olettaa , että vuokranottaja on syyllistymässä selvään väärinkäytökseen hänen haltuunsa uskotun omaisuuden suhteen , kuten esim. myymässä , panttaamassa tai viemässä venettä tai sen osaa ulkomaille , on vuokranantajalla oikeus ottaa vene takaisin , jolloin vuokrasopimus välittömästi takaisinottamisen yhteydessä lakkaa olemasta voimassa.

RIITAISUUDET
1. SAIMAAN VUOKRAVENHO OY veneen omistajan edustaja ainoastaan vuokrausta koskevissa kysymyksissä. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuneet riitaisuudet ovat veneen omistajan ja vuokranottajan välisiä kysymyksiä ja ratkaistaan heidän välisissään neuvotteluissa tai viimekädessä Raastuvanoikeudessa.