DATENSCHUTZERKLÄRUNG

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri-ja tietoseloste.

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ
Saimaan Vuokravenho Oy
Kiurunkatu 15 as 1
57230 Savonlinna
Puhelin. 0400 796 949

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Saimaan Vuokravenho Oy
Kiurunkatu 15 as 1
57230 Savonlinna
Puhelin. 0400 796 949
Sähköposti: vuokravenho@saimaacharter.com

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri/ varauskalenteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää laskutukseen, Saimaan Vuokravenho Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja asiakaspalvelun hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, tarjoamiseen, kehittämiseen, palveluiden tuottamiseen, markkinointitutkimukseen ja muhin tilastollisiin tarkoituksiin. Työntekijöiden henkilötietoja palkanmaksu tarkoitukseen.
Sähköpostit ja tekstiviestit voidaan tallentaa. Tallennettuja sähköposteja ja tekstiviestejä voidaan käyttää liiketapahtumien todentamiseen, reklamaatioiden selvittämiseen, palvelun laadun kehittämiseksi. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua sisältöä.5. Mitä tietoja käsitellään.
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:
• Rekisteröidyn perustiedot: Etu-ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, asema yrityksessä, rekisteröidyn ammattinimike, asiakasnumero, varausnumero.
• Yritystä/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, yhdistysrekisterinumero ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot.
• Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä.
• Henkilöprofiili ja verkkokäyttäytyminen.


6. Mistä saamme tietoja
Saamme tiedot rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja
Saimaan Vuokravenho Oy luovuttaa henkilötietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimilla tavoilla, esim. mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa, sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten niitä säilytetään.
Henkilötietojen sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Sivuston varausjärjestelmässä säilytettävät asiakastiedot ovat salasanan takana, käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Säilytämme henkilötietoja sivuston ja Johkun varausjärjestelmässä salasanojen takana sekä paperiset vuokrasopimukset lukollisessa kassakaapissa.
Henkilötiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Tietojen säilytyksessä noudatetaan lakisääteisiä velvoitteita. Henkilötiedot pyritään pitämään oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia ja virheellisiä tietoja sekä päivittämään vanhentuneita tietoja.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia vireellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Keneen voit olla yhteydessä

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset
Saimaan Vuokravenho Oy varaa oikeudet muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Päivitetty viimeksi 22.11.2020

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 01.01.2020

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä: Saimaan Vuokravenho Oy
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Niskanen Kari Tapio
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja verkossa toimiva ajanhallinta
4. Rekisterin tietosisältö:
• Henkilötiedot (Nimi, puhelin, osoite ja sähköposti)
• Varaustiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet: Varausjärjestelmä, johon kaikki varaukset rekisteröidään.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
• Osoitetietojen päivitys 24.11.2020
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
• Manuaalinen aineisto: Lukollisessa kassakaapissa
• ATK:lle talletetut tiedot: rekisterin käyttö suojattu tunnuksin ja salasanoin

Veneillen Saimaalla - Saimaacharter vuokraveneet, melonta ja sup laudat